Thông tin tài khoản

(*) Hệ thống sẽ gửi mật khẩu vào tài khoản email của bạn


Người liên hệ

Thông tin đơn vị

Văn bản đề nghị cấp tài khoản *
(*) Yêu cầu có dấu đỏ của đơn vị

Mã xác nhận
Ghi chú:
- Những trường thông tin có dấu * là bắt buộc
- Cơ sở y tế chịu trách nghiệm về nội dung đăng tải lên hệ thống
- Cơ sở y tế gửi văn bản đề nghị cấp tài khoản trên hệ thống về Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng ký tài khoản