Danh sách ({{vm.formatCurrencyString(vm.totalCount)}} thông báo)